ඇතුළ් වන්න​

පවතින පැකේජ
# පැකේජය මිල නිදහස් දේපල සක්රිය කිරීම දින සීමාව ලැයිස්තු සීමාව (අංක) නිදහස් විශේෂාංගය සීමාව
1 Basic   2.00 GBP 30 1 0
2 Basic   10.00 GBP 90 10 0
3 Premium   20.00 GBP 30 40 0
4 Super User   5.00 GBP 30 2 0


දේපල සක්රීය කිරීමේ මිල: 5 GBP
* දේපළ වටිනාකම: 30 GBP

ඇතුළ් වන්න​
මුරපදය අමතකද?
facebook
ලියාපදිංවි කරන්න